Vaje ry

Hyvinkään Vammaisjärjestöjen Yhteistyöelin Vaje ry toimii Hyvinkäällä paikallisten potilas- ja vammaisjärjestöjen yhteistyöelimenä. Vajeeseen kuuluu jäseninä 25 vammais- ja potilasjärjestöä/ ryhmää, joissa on yhteensä yli 5700 henkilöjäsentä. Vaje on perustettu 1982 ja vuonna 2001 Vaje sai Hyvinkäällä kaupunginhallituksen päätöksellä vammaisneuvoston aseman. Uuden kuntalain ja vammaisten henkilöiden sekä heidän omaistensa riittävien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi on perustettu Hyvinkäälle oma itsenäisesti toimiva vammaisneuvosto sekä samalla lakkautettu Vaje ry:n oikeus toimia vammaisneuvostona 1.9.2017 alkaen.

Vaje ry:n toimintaa ohjaa yhdistyksen hallitus, jossa jäseninä on eri jäsenyhdistysten edustajia sekä yksi kaupungin sosiaali- ja terveysalan edustaja.

Vaje ry:n toimintaa tukevat STEA (entinen Raha-automaattiyhdistys ry) ja Hyvinkään kaupunki.

Vaje ry:n tehtävänä on:
- edistää Hyvinkään kaupungin ja potilas- ja vammaisyhdistysten yhteistoimintaa
- seurata vammaisten tarpeiden kehitystä kaupungin alueella
- tehdä aloitteita ja esityksiä vammaisia koskevissa asioissa
- tiedottaa vammaisia koskevasta toiminnasta
- järjestää eri yhdistysten keskinäistä yhteistoimintaa ja koulutusta

Vaje ry:n kotisivuilta ja Järjestökeskus Onnensillasta löytyy ajankohtaista tietoa Vaje ry:n ja muiden Hyvinkään sosiaali- ja terveysalaan liittyvien yhdistysten toiminnoista.